Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Truck & Trailerservice Zierikzee BV

                                                        

Deze voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop/verkoop en reparatie van trucks en andere bedrijfsvoertuigen, onderdelen en toebehoren daarvoor, alsmede advieswerkzaamheden gesloten tussen Truck & Trailerservice Zierikzee BV hierna te noemen “Truck & Trailerservice Zierikzee BV” en kopers/opdrachtgevers.

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop/verkoop, en het verrichten van werkzaamheden door Truck & Trailerservice Zierikzee BV jegens een koper/opdrachtgever (een rechtspersoon of een natuurlijke persoon), die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen hebben geen invloed op de gelding van de overige voorwaarden en gelden nooit voor meer dan één overeenkomst dan wel aanbieding. Truck & Trailerservice Zierikzee BV heeft het recht de voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

3. De voorwaarden van p Truck & Trailerservice Zierikzee BV revaleren te allen tijde boven de voorwaarden van de koper/opdrachtgever

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van Truck & Trailerservice Zierikzee BV en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.

2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens Truck & Trailerservice Zierikzee BV gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien geen schriftelijke overeenkomst door Truck & Trailerservice Zierikzee BV s afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging door Truck & Trailerservice Zierikzee BV dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van Truck & Trailerservice Zierikzee BV als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.

Artikel 3. Prijzen

1. Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage, alsmede kosten van rijklaar maken en kosten van het aanbrengen en uitvoeren van wijzigingen in de overeenkomst en/of de opdracht, voor zover deze wijzigingen voortvloeien uit enig wettelijk voorschrift, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van Truck & Trailerservice Zierikzee BV daaronder begrepen, bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is  Truck & Trailerservice Zierikzee BV gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig voor een bedoelde stijging.

3. Een prijswijziging is nooit een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

4. Prijzen zijn berekend voor levering vanaf de vestigingsplaats van Truck & Trailerservice Zierikzee BV Bij aflevering elders op verzoek van de koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van koper/opdrachtgever.

 

 

Artikel 4. Aflevering

1. De goederen worden geleverd vanaf de vestigingsplaats van Truck & Trailerservice Zierikzee BV tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Bij aflevering elders geldt het bepaalde in artikel 3 vierde lid ten aanzien van de meerkosten.

2. Indien de verkochte truck(s) dan wel andere goederen niet binnen acht dagen vanaf het tijdstip dat de koper/opdrachtgever is meegedeeld dat deze voor aflevering gereed staan, zijn afgenomen, komt het verkochte vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. In dat geval is g Truck & Trailerservice Zierikzee BV erechtigd bewaarloon te berekenen conform het voor haar geldende tarief.

3. Eventuele verzending van de goederen, anders dan naar de vestigingsplaats van Truck & Trailerservice Zierikzee BV geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

4. Het risico van de door t Truck & Trailerservice Zierikzee BV er reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde truck(s) of andere goederen blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Truck & Trailerservice Zierikzee BV bij de koper/opdrachtgever.

 

Artikel 5. Leveringstijd

1. Koper/ opdrachtgever dient aangekocht materieel 4 weken na aankoopdatum op te halen. Wanneer deze termijn wordt overschreden houdt Truck & Trailerservice Zierikzee BV het recht om het materieel weer vrij te verkopen. Tenzij anders overeengekomen door beiden partijen.

Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.

2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Truck & Trailerservice Zierikzee BV de koper/opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk meedelen wanneer de goederen ter vestigingsplaats van Truck & Trailerservice Zierikzee BV voor de koper/opdrachtgever gereed zullen staan dan wel ter overeengekomen plaatse zullen worden afgeleverd.

3. Leveringstijden gelden slechts bij benadering en kunnen nooit als fatale termijn gelden. Niet tijdige levering door Truck & Trailerservice Zierikzee BV kan dan ook nooit een geldige reden zijn voor de koper/opdrachtgever om de overeenkomst met Truck & Trailerservice Zierikzee BV te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient Truck & Trailerservice Zierikzee BV eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld waarbij Truck & Trailerservice Zierikzee BV een termijn van tenminste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens Truck & Trailerservice Zierikzee BV ter zake in verzuim kan raken.

4. Koper/opdrachtgever heeft bij overschrijding van de leveringstijd in geen geval recht op een schadevergoeding, tenzij de niet levering te wijten is aan opzet of grove schuld van. Truck & Trailerservice Zierikzee BV

5. Truck & Trailerservice Zierikzee BV heeft het recht een bestelling in gedeelten te leveren en te factureren.

Artikel 6. Betaling

1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totaal overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door koper/opdrachtgever voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van een dienst zoals het uitbrengen van een advies.

2. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe Truck & Trailerservice Zierikzee BV te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door Truck & Trailerservice Zierikzee BV verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door  Truck & Trailerservice Zierikzee BV te bepalen wijze.

3. Betalingen gedaan door de koper/opdrachtgever strekken tot voldoening van het oudst openstaande bedrag, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs indien de koper/opdrachtgever te dien aanzien anders verklaart.

4. Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd Truck & Trailerservice Zierikzee BV verder toekomende rechten, is  Truck & Trailerservice Zierikzee BV in een dergelijk geval gerechtigd de wettelijke handelsrente over het achterstallige bedrag te berekenen per dag vanaf de betreffende vervaldag.

5. Indien Truck & Trailerservice Zierikzee BV genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven komen, afgezien van Truck & Trailerservice Zierikzee BV verder toekomende aanspraken op schadevergoeding, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, welke minimaal gesteld worden op vijftien procent van het achterstallige bedrag met een minimum van € 350,00, voor rekening van de koper/opdrachtgever.

6. Truck & Trailerservice Zierikzee BV heeft het recht om vorderingen, inclusief de daarbij behorende en de daaruit voortvloeiende rechten, volledig dan wel geheel over te dragen aan een aan haar op enige wijze gelieerde onderneming of aan derden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, retentierecht

1. Truck & Trailerservice Zierikzee BV houdt zich de eigendom voor van alle door haar aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan. Indien Truck & Trailerservice Zierikzee BV in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de koper/opdrachtgever door koper/opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat ook de vordering van Truck & Trailerservice Zierikzee BV op koper/opdrachtgever wegens het verrichten van vorenbedoelde werkzaamheden geheel is voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die Truck & Trailerservice Zierikzee BV jegens de koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens Truck & Trailerservice Zierikzee BV.

2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper/opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat Truck & Trailerservice Zierikzee BV in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij Truck & Trailerservice Zierikzee BV te melden. is tot Truck & Trailerservice Zierikzee BV geen enkele vrijwaring van de koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de koper/opdrachtgever Truck & Trailerservice Zierikzee BV voor aanspraken die derden jegens Truck & Trailerservice Zierikzee BV geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

3. Koper/opdrachtgever is verplicht de truck(s) en oplegger(s) voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en CASCO-risico te verzekeren en verzekerd te houden. Tevens dient de koper/opdrachtgever voor de duur van de voorbehouden eigendom, de truck(s) te (laten) onderhouden conform fabrieksvoorschriften. Koper/opdrachtgever verleen Truck & Trailerservice Zierikzee BV t hierdoor een onherroepelijk volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risco namens hem in ontvangst te nemen.

4. Indien koper/opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of Truck & Trailerservice Zierikzee BV goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, is Truck & Trailerservice Zierikzee BV gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de koper/opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet nakoming van zijn verplichtingen aan Truck & Trailerservice Zierikzee BV is verschuldigd.

5. Truck & Trailerservice Zierikzee BV kan het recht van retentie uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens de koper/opdrachtgever onder zich heeft, zolang door Truck & Trailerservice Zierikzee BV geleverde goederen of diensten niet volledig door de koper/opdrachtgever zijn betaald en de niet betaling een aan de koper/opdrachtgever toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de koper/opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens Truck & Trailerservice Zierikzee BV verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 8. Ontbinding

1. Indien de koper/opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Truck & Trailerservice Zierikzee BV zal de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij  Truck & Trailerservice Zierikzee BV alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 5 van deze voorwaarden.

2. Indien de koper/opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Truck & Trailerservice Zierikzee BV en de overeenkomst om die reden is ontbonden, verbeurt de koper/opdrachtgever ten behoeve van Truck & Trailerservice Zierikzee BV een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van vijftien procent van de overeengekomen som, onverminderd het recht van Truck & Trailerservice Zierikzee BV op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten als vermeld in artikel 6 lid 5 en lid 6 daaronder begrepen.

3. Indien Truck & Trailerservice Zierikzee BV op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper/opdrachtgever ten behoeve van Truck & Trailerservice Zierikzee BV na afloop van de in lid 1 genoemde termijn van veertien dagen voor elke sindsdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie promille van de overeengekomen koopsom, onverminderd volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten als vermeld in artikel 6 lid 5 en lid 6 daaronder begrepen.

4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Truck & Trailerservice Zierikzee BV bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd Truck & Trailerservice Zierikzee BV verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, indien de koper/opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken.

In deze gevallen is iedere vordering van Truck & Trailerservice Zierikzee BV op koper/opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat Truck & Trailerservice Zierikzee BV tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de koper/opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Truck & Trailerservice Zierikzee BV niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht Truck & Trailerservice Zierikzee BV Truck & Trailerservice Zierikzee BV terstond hiervan in kennis te stellen.

 

Artikel 9. Overmacht

1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor Truck & Trailerservice Zierikzee BV ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Truck & Trailerservice Zierikzee BV gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten, onder mededeling aan koper/opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.

2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan, derhalve niet uitputtend:

·         oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;

·         brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;

·         storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;

·         boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij Truck & Trailerservice Zierikzee BV in dienst zijnde werknemers;

·         transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;

·         niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door Truck & Trailerservice Zierikzee BV ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld;

·         alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege;

·         epidemieën;

·         diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van Truck & Trailerservice Zierikzee BV dan wel tijdens transport;

·         alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van Truck & Trailerservice Zierikzee BV wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Truck & Trailerservice Zierikzee BV kan worden verlangd.

Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van Truck & Trailerservice Zierikzee BV en andere door Truck & Trailerservice Zierikzee BV ingeschakelde derden betreffen.

3. Indien zich aan de kant van Truck & Trailerservice Zierikzee BV een overmacht situatie voordoet, stelt zij de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

4. Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van drie maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één week na de (ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 3 genoemd. Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Truck & Trailerservice Zierikzee BV is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Truck & Trailerservice Zierikzee BV in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de koper/opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente),

schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

2. Voor zover Truck & Trailerservice Zierikzee BV, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend de vastgestelde schade tot maximaal het factuurbedrag of, voor zover rechtens vereist, de vastgestelde schade tot maximaal het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van Truck & Trailerservice Zierikzee BV wordt uitbetaald.

3. Met betrekking tot de staat van de door Truck & Trailerservice Zierikzee BV geleverde diensten (waaronder reparaties of adviezen) en/of truck(s) of andere goederen strekt haar aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 11. Koper/opdrachtgever komen niet de rechten toe die de wet de koper/opdrachtgever niet handelend bij de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.

4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.

5. Koper/opdrachtgever vrijwaart Truck & Trailerservice Zierikzee BV tegen alle aanspraken van derden, tenzij Truck & Trailerservice Zierikzee BV volgens dit artikel aansprakelijk is.

 

Artikel 11. Garantie

1. Voor leveringen van nieuwe zaken, onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend en zoals vermeld in de aan koper/opdrachtgever verstrekte garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren verstrekt, dan zal Truck & Trailerservice Zierikzee BV ten aanzien van zaken die door haar van derden zijn betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in haar opdracht door derden zijn verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die, welke Truck & Trailerservice Zierikzee BV van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken (occasions, demonstratiemodellen, ruildelen en –onderdelen daaronder begrepen) wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Truck & Trailerservice Zierikzee BV werkzaamheden door koper/opdrachtgever of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.

3. In geval van enige garantie is Truck & Trailerservice Zierikzee BV uitsluitend te harer keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling of reparatie van de afgeleverde zaak, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van de koper/opdrachtgever of derde, dan wel van normale slijtage. De zaken of onderdelen daarvan die zijn vervangen worden eigendom van Truck & Trailerservice Zierikzee BV.

4. Truck & Trailerservice Zierikzee BV garandeert de door haar verrichte reparatiewerkzaamheden aan trucks gedurende een termijn van twee maanden met een maximum tot 10.000 km, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie. De garantie houdt in dat Truck & Trailerservice Zierikzee BV de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen, mits onverwijld aan haar gemeld, voor eigen rekening zal verhelpen. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien koper/opdrachtgever zelf of derden zonder voorafgaande goedkeuring van Truck & Trailerservice Zierikzee BV werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door Truck & Trailerservice Zierikzee BV verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.

 

Artikel 12. Reclame

1. Reclames ter zake van door Truck & Trailerservice Zierikzee BV geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen veertien dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn bij Truck & Trailerservice Zierikzee BV te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van de zaak c.q. het moment van het verrichten van de dienst.

2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door Truck & Trailerservice Zierikzee BV afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk, behoudens door koper/opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door de Truck & Trailerservice Zierikzee BV geaccordeerd. Goederen dienen voor rekening van de koper/opdrachtgever te worden verzonden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 13. Inruil/Inkoop

1. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak koper/opdrachtgever in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan Truck & Trailerservice Zierikzee BV feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Truck & Trailerservice Zierikzee BV is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf afgesproken percentage bij wege van afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd. Alle documenten die behoren bij de zaak, dienen uiterlijk tijdens levering van de zaak aan Truck & Trailerservice Zierikzee BV overhandigd te worden. Indien niet aan de voorwaarde als bedoeld in de voorgaande zin wordt voldaan, is Truck & Trailerservice Zierikzee BV gerechtigd de kosten die voortvloeien uit het ontbreken van die documenten, in mindering te brengen op de inkoopprijs, dan wel deze kosten apart in rekening te brengen.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert koper/opdrachtgever jegens Truck & Trailerservice Zierikzee BV dat een of meerdere eventueel door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage en voorts garandeert hij Truck & Trailerservice Zierikzee BV in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor Truck & Trailerservice Zierikzee BV die daarvan onkundig is (gebleven).

3. De feitelijke inruil ontslaat koper/opdrachtgever niet van de in lid 2 bedoelde garantie.

Artikel 14. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door Truck & Trailerservice Zierikzee BV verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Truck & Trailerservice Zierikzee BV de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele bedrijfsauto- informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Artikel 15. Conversie

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel op andere wijze onafdwingbaar blijkt te zijn, zal het restant van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen dat in een dergelijk geval de betreffende bepalingen weer in overeenstemming worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren, rekening houdend met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand voordat een dergelijke situatie zich voordeed.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 

Op elke rechtsverhouding tussen Truck & Trailerservice Zierikzee BV en koper/opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper/opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft/is gevestigd. Geschillen welke in het kader van de overeenkomst mochten ontstaan zullen uitsluitend worden onderworpen aan de beslissing van de Nederlandse rechter binnen wiens ambtsgebied Zierikzee is gelegen.